บพ. สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ศูนย์ฝึกภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่)
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
สายสัมพันธ์ บ.พ.

  เกียรติของข้าพเจ้าคือ  

            การทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้

 

  ด้วยเกียรติของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่า 

            ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่อันพึงมีต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

            ข้าพเจ้าจะช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

            ข้าพเจ้าเชื่อและจะปฏิบัติตามกฎของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

  กฎ  10  ข้อของคณะผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

            1. ทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจได้

            2. ซื่อสัตย์

            3. ทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ

            4. เป็นมิตรกับคนทั้งหลายและถือเป็นพี่เป็นน้องกับผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมคณะ

            5. สุภาพอ่อนน้อม

            6. เมตตากรุณาต่อสัตว์

            7. เชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่ง

            8. อดทนต่อความยากลำบากด้วยใจร่าเริง

            9. มัธยัสถ์

            10. สุจริตพร้อมกาย  วาจา  ใจ

 

  คติพจน์ 

            เตรียมพร้อมเสมอ

 

  คำขวัญ 

          ทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

 Copyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)