บพ. ประวัติ
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
bulletประวัติ
bulletสายสัมพันธ์ บ.พ.
bulletวิสัยทัศน์และพันธกิจ
bulletคณะกรรมการ
bulletข่าวสารฝ่ายพัฒนากิจกรรม
dot
dot
bulletโครงการอบรมเยาวสตรีชนบท
bulletโครงการ 3L Project
bulletโครงการอบรมอาชีพสตรีชนบท
bulletผลิตภัณฑ์เยาวสตรี
ประวัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

กระแสพระราชดำรัส

 

 

 

 

ของ

 

 

 
 
 

 

 

 

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์อุปถัมภ์ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

 

 

 

 

 

 

        “  การบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริง  คือ การทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของหน้าที่  ทำเพื่อมุ่งผลของงาน ทำด้วยจิตใจหวังดีต่อมนุษย์โลก ทำโดยไม่คิดว่า ผลประโยชน์นั้นจะกลับมาสู่ตัวเรา ไม่หวั่นเกรง หรือมีความสะเทือนใจ ต่อความเข้าใจผิด คำครหานินทา หรือสรรเสริญเยินยอ ทำทุกสิ่งโดยไม่นึกถึงประโยชน์ส่วนตัว ไม่หวังในลาภยศต่าง ๆ  ทำประดุจการปิดทองเบื้องหลังพระ  ถ้าท่านผู้บำเพ็ญประโยชน์ปฏิบัติได้ตามนี้  ข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านคือผู้ที่มีความเป็นมนุษย์เต็มเปี่ยม  เพราะท่านได้ปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์พึงได้ปฏิบัติแล้ว  นั่นคือการบำเพ็ญประโยชน์ที่แท้จริง  ”
 
                                                               พระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน บำเพ็ญประโยชน์

                                                                                          เมื่อวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๑๑

 


 

 

 

 

      ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

 

         Lord Baden Powell  ผู้ก่อตั้ง กิจการลูกเสือ (Boy Scouts) ได้ก่อตั้งกิจการ    ผู้บำเพ็ญประโยชน์  (Girl Guides) ขึ้น  ในสหราชอาณาจักร ในปี  พ.ศ.2453  ( ค.ศ. 1910) และให้ Ms. Agnes Powell พี่สาวเป็นผู้ดูแล      กิจการ Girl Guides ต่อมา Ms. Agnes Powell  ได้เป็นนายก     สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศอังกฤษ(The Girl Guides Association of United Kingdom)  

Miss Olave Soames  แต่งงานกับ Lord Baden Powell

     พ.ศ. 2459 (ค.ศ. 1916) Olave Baden Powell  เริ่มกิจกรรม Girl Guides       ที่ Sussex, England  

     พ.ศ. 2461 (ค.ศ. 1918) ดำรงตำแหน่ง Chief Guides  

     พ.ศ. 2473 (ค.ศ. 1930) ดำรงตำแหน่ง World Chief Guides

 

                                   มีนาคม พ.ศ. 2500ก่อตั้งในประเทศไทย โดย น.ส.กนก  สามเสน 

                                     ปัจจุบันคือ ดร.คุณหญิงกนก สามเสน วิล

 

                                    - เริ่มโครงการทดลองฝึกอบรมหัวหน้าหมวดและเยาวสมาชิก

                                    - พ.ศ. 2501 จดทะเบียนเป็นสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย

                                      (The Girl Guides Association of Thailand)

 

 

 

    ผู้ก่อตั้งกิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ในประเทศไทย
                                                   ดร. คุณหญิกนก   สามเสน วิล

 

                เปลวเทียนเล่มแรกที่จุดขึ้นในใจของ นางสาวกนก  สามเสน  เกิดจากความประทับใจและซาบซึ้งกับหลักการแนวทางและกิจกรรมของ Girl Guides / Girl Scouts ในต่างประเทศ  ผนวกกับสำนึกในความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและประเทศชาติของสตรีกลุ่มหนึ่ง ที่มีโอกาสดีทั้งการศึกษาและการอบรมเลี้ยงดู ก่อให้เกิดการรวมตัวกันเป็น  “สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ”   ทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ มีแนวทางขั้นตอนและกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  คือ  เด็กผู้หญิงอายุตั้งแต่  ๗ – ๒๑  ปี  ซึ่งกระจายกันอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในเมืองและชนบท ทั้งกำลังเรียนในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน

 วันเดือนปี เกิด                                  ๒๐  ธันวาคม  ๒๔๖๖

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา               - ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี (หลักสูตร ๕ ปี )

                                                                - ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการพัฒนาชุมชน

                                                                   จากมหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๙

เครื่องราชอิสริยาภรณ์                        ต.จ.

ประวัติการทำงาน                               ๑.  ริเริ่มกลุ่มนิสิตนักศึกษาสัมมนา พ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบัน คือ

                                                                     สมาคมนิสิตนักศึกษาสัมมนา

                                                        ๒.  ริเริ่มสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๐๐

                                                                     -  เป็นประธานฝ่ายการฝึก  พ.ศ. ๒๕๐๑ – ๒๕๑๗

                                                                     -  เป็นประธานฝ่ายเสริมสร้าง  พ.ศ. ๒๕๑๗ – ๒๕๓๐

                                                                     -  เป็นนายกสมาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

                                                        ๓.  ริเริ่มสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  พ.ศ. ๒๕๒๕

                                                        ๔.  ริเริ่มสมาคมร่วมกันสร้าง

                                                        ๕.  เป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

                                                         ๖.  เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๐

                                                         ๗.  เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๒

                                                         ๘.  เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๒๖ – ๒๕๒๙

                                                              และดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน  กรรมาธิการวิสามัญแก้ไขข้อบังคับสภา

                                                         ๙.  เป็นนายกสมาคมสตรีชาวพุทธ

 

 

 

 18 มกราคม พ.ศ. 2506 -สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ทรงรับสมาคมอยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

  

18 มิถุนายน พ.ศ. 2506 -สมาคมฯ เป็นสมาชิกขั้นทดลอง (Tender Foot)  ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งโลก

               (The World Association of Girl Guides and Girl Scouts  WAGGGS)

 

 

        22 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2509  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตน์ราชกัญญา

ทรงรับเป็นองค์ประมุข ผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย และทรงปฏิญาณตนเป็นสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่

 

 

*  24 มิถุนายน พ.ศ. 2515 (ค.ศ. 1972)  สมาคมฯ เป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์ (Full Member) ขององค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก

 (The World Association of Girl Guides and Girl  Scouts / WAGGGS)

 

  

        1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2520  (ค.ศ.1977)สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 เสด็จเปิดอาคารศูนย์ฝึกภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

 

 

 

5  กันยายน พ.ศ. 2529 (ค.ศ. 1986) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคาร ศูนย์ฝึกภาคใต้ จ.ปัตตานี

 

สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์มี 4 ประเภท

 

           1. เยาวสมาชิก ได้แก่ สตรีอายุครบ 4 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ซึ่งสมัครเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการของสมาคม เยาวสมาชิกแบ่งเป็น 4 รุ่น คือนกน้อย นกสีฟ้า ผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นกลางและผู้บำเพ็ญประโยชน์รุ่นใหญ่

 

           2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ สตรีที่บรรลุนิติภาวะ อายุ 20 ปี ซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักการของผู้บำเพ็ญประโยชน์และสมัครเป็นสมาชิก

           3. สมาชิกสมทบ  ได้แก่ บุรุษที่บรรลุนิติภาวะแล้วอายุ 20 ปี  และสนใจในกิจกรรมของสมาคม และสมัครเป็นสมาชิก

           4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการอำนวยการ  ของสมาคมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เชิญเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ได้

 

เครื่องแบบสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

               นกน้อย     (Little bird)  อายุ 4-6 ปี                                             นกสีฟ้า (Blue Birds) อายุ 7-11 ปี

 

 

 

 

 

         บ.พ. รุ่นกลาง(Guides) อายุ 12-15 ปี                           

                                              และบ.พ. รุ่นใหญ่( Senior Guides) อายุ 16 - 18 ปี           ผู้บำเพ็ญประโยชน์มุสลิม

 

 

                                         

     สมาชิกสามัญ,สมาชิกกิตติมศักดิ์,หัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์                                                       เครื่องแบบค่ายพักแรม

              สมาชิกสามัญ,สมาชิกกิตติมศักดิ์

 

 

        สมาชิกสมทบ,สมาชิกกิตติมศักดิ์ชาย

 

 

3. วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรี

3.1 มีอุปนิสัยที่ดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎ

3.2 มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต

3.3 เป็นผู้นำที่ดีในระบอบประชาธิปไตย

3.4 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 

 

4. ขอบข่ายการพัฒนา (Development Areas)

          ในการฝึกจะต้องให้สมาชิก ได้รับการพัฒนาทุกด้าน คือ

 

4.1 ร่างกาย    (PHYSICAL)

4.2 อารมณ์    (EMOTIONAL)

4.3 สังคม      (SOCIAL)

4.4 สติปัญญา (INTELLECTUAL)

4.5 จิตใจ       (SPIRITUAL)

4.6 คุณธรรม (MORAL )

 

 

5. การใช้วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ในการฝึกสมาชิก

    (Methods)

กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกระบวนการในการทำงานเพื่อให้เด็กผู้หญิงและเยาวสตรีมีโอกาสเท่าเทียมกัน

ในการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ

 

วิธีการของผู้บำเพ็ญประโยชน์ มี 9 วิธีการ

5.1 ยึดมั่นในคำปฏิญาณและกฎ   (Promise and law)

5.2 ระบบหมู่   (The Patrol System)

5.3 การเรียนรู้โดยการลงมือทำ  (Learning by doing)

5.4 การพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า (Progressive Development)

5.5 ความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่และเด็ก (Active Co-operation between Youths and Adults)

5.6 การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน (Symbolism)

5.7 กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor activities)

5.8 การบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน (Community Service)

5.9 ประสบการณ์นานาชาติ (International Experiences)

 

 

 

6. เนื้อหาหลักสูตรของกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ หรือโปรแกรม

6.1 การบำเพ็ญประโยชน์ (Giving Service)

6.2 การเป็นพลเมืองดี (Citizenship)

6.3 วัฒนธรรมและมรดกของชาติ (Culture and Heritage)

6.4 สิ่งแวดล้อม (Environment)

6.5   การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Relationships)

6.6  สุขภาพ(Health)

6.7  ประสบการณ์นานาชาติ (International Understanding)

6.8  เทคโนโลยี (Technology)

6.9  ครอบครัว (Family life)

6.10 วิสัยทัศน์ (My vision)

 

             เมื่อผู้เรียนรวมกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์แล้วผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกทำเครื่องหมายแสดงความสามารถ (Badges) ที่ตนสนใจและถนัดได้ตามเนื้อหาทั้ง 10 ประการข้างต้น

 

 

 

กิจกรรมสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ฯ           

  

3 มีนาคม พ.ศ. 2521 (ค.ศ.  1978) กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์

บรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528(ค.ศ. 1985) กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ บรรจุเป็น  กิจกรรม บังคับเลือกตามหลักสูตรการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งให้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี            

   ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ เป็นกิจกรรมบังคับเลือก                                      

 ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.  2521 โดยให้จัดกิจกรรม 1 คาบ ต่อสัปดาห์ตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นไป

 

30 มีนาคม พ.ศ. 2534 (ค.ศ.1991)  เปิดศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

พ.ศ.2539 (ค.ศ. 1996) จัดอบรมผู้นำสตรีในกัมพูชา , พม่า, ลาว, ภูฐาน และจีนเพื่อจัดตั้ง/ ฟื้นฟูกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ (Girl Guides / Girl Scouts)

พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) จัดทำคู่มือผู้ตรวจการผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในสถานศึกษา

พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) เริ่มโครงการประเมินงานของสมาคมและกำหนดแผน     ปฏิบัติงานตามนโยบายขององค์การโลกเพื่อสร้างความเป็นประชากรที่ดีของโลกร่วมกัน “Building World Citizenship”เน้นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

สุขภาพอนามัย และวัฒนธรรมมากขึ้น     มีการฝึกเยาวสตรีที่อยู่ในโรงเรียน และนอกโรงเรียน

 ในโรงเรียน  ฝึกผู้ใหญ่หรือ ครู อาจารย์ที่จะจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

 

 

กิจกรรมนอกโรงเรียน            

ฝึกอาชีพสำหรับเยาวสตรี ที่ไม่ได้ศึกษาภายในโรงเรียน

เช่น ฝึกตัดเย็บเสื้อผ้า,ปักจักร,เกษตร, ประมง, การประกอบธุรกิจขนาดย่อม,การเลี้ยงดูเด็กและดูแลคนชรา ฯลฯ

-          ฝึกอบรมเยาวสมาชิกตามหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผู้บำเพ็ญประโยชน์   

-          ค่ายพักแรมต่าง ๆ เช่น ค่ายหัวหน้าหมู่ ค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ค่ายพี่สอนน้อง

       -       ค่ายสิทธิเด็ก ค่ายทักษะชีวิต ฯลฯ

          

 

 

 

ปี พ.ศ. 2545  (ค.ศ. 2002)สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ (GIRL GUIDES / GIRL SCOUTS)มี 144 ประเทศทั่วโลก จำนวน 10 ล้านคน 

 

 

 

ความร่วมมือกับต่างประเทศ     

                                         

ประเทศที่มีสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

 

-          ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่  การอบรม  สัมมนา ค่ายพักแรม  โครงการแลกเปลี่ยน

และทำกิจกรรมร่วมกับองค์การต่างประเทศ เช่น UN. , Unicef, UNESCO, FAO.

กรรมการองค์การผู้บำเพ็ญประโยชน์โลก ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค (AP)

 เยี่ยมสมาคม ภายใต้โครงการProgress Report Visit

 

 

 

เครือข่ายในประเทศ

-          สภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

-          สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

-          สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการ

-            และผู้สูงอายุ (สท.)

-          สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน (สอ.ดย.)

-          สมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย (ตพส. ไทย)

 

 

 

 

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานใหญ่ 5/1-2 ถนนพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-2453599, 2450242,2450641,2464324

โทรสาร. 02-2464699

 

ภาคอีสาน                ศูนย์ฝึกการเกษตรและการประมง

สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ

นิคมสร้างตนเองปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

โทร. 044-513590

 

ภาคเหนือ                189/3 ถนน ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-274125,275995

โทรสาร. 053-274125

 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเยาวสตรีชนบท             

บ้านโชคชัยพัฒนา ต.สันสลี อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 57170

โทร. 053-918228

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

กิจการผู้บำเพ็ญประโยชน์  ได้เข้าสู่เชียงใหม่เมื่อ  พ.ศ. 2500  เป็นเวลาไล่เลี่ยกับกรุงเทพมหานคร  เริ่มจาก  นางสาวรำไพ  ชัยมงคล  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการฝึกของสมาคมฯ  ได้นำ  มิสคาคาเร่  ผู้แทนขององค์การเผยแพร่กิจการของ  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการ สมาคมสตรีศรีลานนาไทย  ในขณะนั้นผู้เข้าฟังการบรรยาย  ได้ให้ความสนใจอย่างยิ่ง  เพราะเห็นว่า  เป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเยาวสตรี

                โอกาสต่อมาจึงมีผู้แทนจากจังหวัดเชียงใหม่  คือ  นางสาวอนันต์พงษ์   บุณยรัตพันธุ์  และ  นางสาววณี   เลรามัญ  ได้สมัครเข้ารับการอบรมวิชาผู้บำเพ็ญประโยชน์  ที่จังหวัดพิษณุโลก  เมื่อได้นำเรื่องราวการอบรมมาถ่ายทอด  ให้นักเรียนตามโรงเรียนสตรี  ได้รับทราบจึงได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก  จึงเริ่มจากฝึกตามหลักสูตร  ผู้บำเพ็ญประโยชน์  และอาจารย์บุพพัณห์  นิมมานเหมินทร์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์  ในขณะนั้นได้กรุณาให้ใช้บริเวณของโรงเรียนเป็นที่ฝึกอบรม  ทุกวันอาทิตย์เวลา 09.00 11.00 น.  งสละเวลาเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ฝึก

                เมื่อกิจการของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  สาขาเชียงใหม่ได้รุดหน้า  และมีสุภาพสตรีในภาคเหนือสนใจ  ที่จะได้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน  จึงมีการริเริ่มขยายกิจการโครงการต่างๆสู่ชนบทเพราะย่อมเป็นที่ยอมรับกันว่า  เยาวสตรีนอกโรงเรียนควรจะได้รับการเอาใจใส่เช่นเดียวกับเยาวสตรีในโรงเรียน  จากการติดต่อประสานงาน  กับสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ พระนคร  ได้บังเกิดผลดีแก่เยาวสตรีเชียงใหม่  และภาคเหนืออย่างยิ่ง  เนื่องจากได้ดำเนินการตามโครงการที่กำหนดไว้   แม้ว่าจะมีกลุ่มสตรีที่รวมกันทำงาน  แต่เราไม่มีสำนักงานเป็นหลักแหล่ง  ได้อาศัยเมตตาจิตจากท่านต่างๆจนกระทั่ง  คุณโขมพัตร  เรืองศุข  นายกสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  พระนคร  ขณะนั้นได้เห็นความจริงใจของชาวเหนือที่จะช่วยกันพัฒนา  จึงได้มอบบ้านเลขที่  39  ถนนสามล้าน  เชียงใหม่  ของท่าน  ให้ใช้เป็นสำนักงาน  โดยไม่คิดค่าตอบแทนและยังกรุณาออกค่าใช้จ่ายบางส่วนให้  ตลอดเวลา 6 ปี  ก่อนที่จะได้ย้ายมาสู่อาคารถาวรในปัจจุบัน และเมื่อพ.ศ. 2514  โดยมี นางจันทน์ดี   ชัยรัตน์  เป็นประธานกรรมการคนแรก  สถานที่ก่อสร้างสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทยฯ  สาขาเชียงใหม่  และเป็นศูนย์ฝึกภาคเหนือ  ได้รับความอนุเคราห์จากมูลนิธิคณะชีอูรสุลิน  แบ่งขายให้ในราคาประเมินของรัฐบาล  จำนวน  4  ไร่  ส่วนอาคารในบริเวณสร้างด้วยเงินช่วยเหลือจากองค์การการกุศลเนเธอร์แลนด์  นอกจากนี้ทางสมาคมฯ  ได้ขออนุญาตแม่นายกิมฮ้อขายที่ดินนำเงินมาสร้างสระว่ายน้ำ  เพื่อให้สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ได้ฝึกหัดว่ายน้ำและออกกำลังกาย  จนถึงปัจจุบันโดยชื่อว่า  สระว่ายน้ำอนุสาร

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright © 2011 The Girl Guides (Girl Scouts) Association of Thailand (Northern Training Center, Chiang Mai)